link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Week van gebed voor eenheid

gepubliceerd: woensdag, 24 januari 2024

Van 21 t/m 28 januari wordt in Neder­land weer de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen gehou­den. Het ma­te­ri­aal voor de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen is voor­be­reid door een oecu­me­nisch team van chris­te­nen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecu­me­nische vie­ring en het gebeds­boekje en schreven daar de inlei­dende teksten voor.

Thema

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barm­har­tige Samari­taan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Chris­te­nen van het katho­lie­ke aarts­bis­dom Ouagadougou, van pro­tes­tantse kerken en oecu­me­nische organi­sa­ties in Burkina Faso werkten eens­ge­zind samen bij het maken van het ma­te­ri­aal. Ze hebben deze samen­wer­king ‘ervaren als een weg van oecu­me­nische beke­ring.’ Tegen de ach­ter­grond van de sterke reli­gi­euze ver­deeld­heid in Burkina Faso was deze samen­wer­king niet van­zelf­spre­kend.

Meer in­for­ma­tie

De jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid wordt in Neder­land geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken en MissieNeder­land. Op de speciale web­si­te ontdekt u hoe u en uw pa­ro­chie kunnen meedoen met meer in­for­ma­tie, banners en andere ma­te­ri­alen voor uw parochiële web­si­te of weblog, maar ook kunt uw ma­te­ri­alen be­stel­len (webshop) voor bij­een­komsten, vie­rin­gen of gebe­den­boekjes om pa­ro­chi­anen meer te betrekken bij deze be­lang­rijke week voor de oecumene.

His­to­rische toe­na­de­ring

Het is dezer dagen (4 en 5 januari) zes­tig jaar gele­den dat de heilige paus Paulus VI tij­dens een bezoek aan het Heilig Land in Jeru­za­lem de oecu­me­nisch patriarch van Con­stan­ti­no­pel, Athenagoras I, ontmoette. Een ont­moe­ting tussen Rome en Con­stan­ti­no­pel welke sinds 1054 niet meer had plaatsgehad. Via de link kunt u een mooie, Engels­ta­lige, bijdrage lezen van de hui­dige Latijnse patriarch, Pierbattista kar­di­naal Pizzaballa, over dit his­to­rische bezoek.

Aanbeveling voor voor­bede

Tenslotte bevelen we dit gebed aan om voor zon­dag 21 januari als zon­dag 28 januari 2024 in uw parochiële voor­bede (uiter­aard ook de rest van de Week) en zo aan­dacht te schenken aan de Week voor gebed en de oecu­me­nische toe­na­de­ring.

Voor­bede

In deze inter­na­tio­nale Week van gebed
voor de een­heid van chris­te­nen
bid­den we als broe­ders en zusters in Christus
dat we God in alles lief­heb­ben en de naaste
- wie hij of zij ook is - als ons­zelf,
opdat de vrede in de wereld mag groeien,
en juist daar waar vrede en ge­rech­tig­heid
ver­der weg zijn dan ooit.

Laat ons bid­den. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl