link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vrijwilligersmiddag Schoonhoven geslaagd

gepubliceerd: dinsdag, 24 oktober 2023

Op zater­dag 21 ok­to­ber kwamen ’s mid­dags zo’n 40 vrij­wil­li­gers bijeen in de Over­kant voor het jaar­lijkse bedankje voor al hun inzet het afgelopen jaar. De organi­sa­tie had haar best gedaan een gezellige ambiance te creëren om er samen een gezellige mid­dag van te maken.

Er waren heer­lijke broodjes worst, voor­tref­fe­lijke salades en de nodige drankjes. Frank Marcus, vicevoor­zit­ter van het pa­ro­chie­bestuur, sprak de aanwe­zigen kort toe. Hij bedankte hen voor hun bevlogen inzet en moe­digde hen aan vooral door te gaan. Ook schetste hij - met het oog op de nabije toe­komst - het belang van lokaal actieve teams. Er zijn al een aantal actieve vrij­wil­li­gers die deze teams vorm­ge­ven, maar om goed te kunnen func­tio­ne­ren op de lan­gere termijn zijn er nog wat meer vrij­wil­li­gers nodig.

Ook pastoor Van Klaveren nam het woord. Hij plaatste de ont­wik­ke­lingen in Schoon­hoven in een bre­der per­spec­tief, bena­drukte dat de RK kerk altijd in bewe­ging is en benoemde een aantal po­si­tie­ve ont­wik­ke­lingen, waar­on­der de steeds betere en inni­ger samen­wer­king tussen de buurt­paro­chies. Ook hij gaf aan dat het voor een klein pas­to­raal team cruciaal is om te kunnen steunen op lokale vrij­wil­li­gers.

Tenslotte nam Camille Stouthart het woord. Hij nodigde allen uit voor een bin­nen­kort te hou­den ver­volg­bij­een­komst om met elkaar de nabije toe­komst te bespreken. Ver­vol­gens zette hij Erwin in het zonnetje: een van de tuinploegle­den van De Ark, die al twin­tig jaar als vrij­wil­li­ger de tuin on­der­houdt.

Een aantal vrij­wil­li­gers was helaas verhin­derd. Hope­lijk sluiten zij volgend jaar wel aan...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl