link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wat vraagt God van mij?

Kom en zie-jaar vanaf 25 september

gepubliceerd: dinsdag, 11 juli 2023

Het ‘Kom en zie-jaar’ wil mannen (18-45 jaar) die zich oriënteren op hun roe­ping helpen ont­dek­ken wie Jezus is en waartoe God hen roept. In mei werd het eerste ‘Kom en zie-jaar’ af­ge­slo­ten. In sep­tem­ber wordt het jaar opnieuw aan­ge­bo­den.

Waartoe ben ik ge­roe­pen?

Waartoe ben ik geroepen?
Klik op de illus­tra­tie
voor een uit­ge­breide pdf

In het ‘Kom en zie-jaar’ denk je na over de vraag: Waartoe ben ik ge­roe­pen? Waar kan ik mij aan geven? Wat vraagt God van mij? ‘Kom en zie’ is een jaar dat heel concreet bij deze zoek­tocht wil helpen.

“Telkens weer gaan mensen samen met God op zoek naar hun toe­komst”, ver­telt spi­ri­tu­aal pastoor Jeroen Smith. Samen met rector Broe­ders van Vronesteyn begeleidt hij het pro­gram­ma. “Christus brengt mensen bijeen in zijn Kerk. Daar helpen we elkaar om samen de weg te gaan die Hij ons wijst. Het zoeken naar je roe­ping hoef je dus niet alleen te doen. Het is zelfs beter om dat samen met anderen te doen en je daarbij te laten be­ge­lei­den door de erva­ring van mensen uit de Kerk.”

Drie vaste onder­de­len

De drie vaste onder­de­len van het ‘Kom en zie-jaar’ zijn maan­de­lijkse ont­moe­tingen op Vronesteyn, thuis of in een kerk een weke­lijks uur van gebed aan de hand van teksten en vragen, en per­soon­lijke be­ge­lei­ding door een pries­ter, diaken of pas­to­raal werker van het bisdom Rotter­dam, die als tocht­ge­noot met de deel­ne­mer meeloopt.

“Het traject heeft mij structuur gebracht. En rust om te ont­dek­ken wat God van mij wil”, ver­telt een van de deel­ne­mers aan het eerste ‘Kom en zie-jaar’. “Ik had een concrete vraag en heb in dit jaar een ant­woord gekregen. Ik wilde mijn leven anders gaan inrichten wat betreft mijn werk. Ik heb in dit jaar keuzes gemaakt en nu een andere baan.” “Ik had juist geen hel­dere vraag”, zegt een ander. “Daarom zou ik nooit hebben gegoo­geld op bij­voor­beeld de vraag: pries­ter of diaken wor­den? Maar ik heb daar dit jaar wel serieus over nage­dacht.”

Aanbeveling

Bis­schop Van den Hende beveelt het jaar ‘Kom en zie’ van harte aan. Het jaar wordt aan­ge­bo­den door het bisdom Rotter­dam samen met de pries­ter- en diaken­oplei­ding Vronesteyn. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl