link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mgr. Mutsaerts vraagt aandacht voor het gezin

Week en Internationale Dag van het Gezin

gepubliceerd: donderdag, 11 mei 2023

Week van het GezinIn 2023 wordt in Neder­land voor de eerste keer de Week van het Gezin (8 t/m 15 mei) gevierd. Dit hangt samen met de inter­na­tio­nale Dag van het Gezin op 15 mei. Mgr. Mutsaerts, bis­schop­re­fe­rent voor Jeugd en Jon­ge­ren, ziet deze week als een aan­lei­ding om aan­dacht te hebben voor de plaats die ge­zin­nen hebben in de Kerk, de vreugde die ge­zin­nen brengen in een leven­dige geloofs­ge­meen­schap, maar ook voor het feit dat geloofsopvoe­ding niet altijd ge­mak­ke­lijk is in deze tijd.

De inter­na­tio­nale dag van het gezin zet ge­zin­nen in de spotlight. Welke plek hebben ge­zin­nen eigen­lijk in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk?

Ge­zin­nen hebben vanouds een centrale plaats in de kerk. Dat zou­den ze in ieder geval moeten hebben. We noemen het ook wel ‘de kleine huis­kerken’. Jezus zelf heeft zich niet te groot geacht om op te groeien in een gezin met een vader en een moe­der. Het is daar waar de kin­de­ren - als ze geluk hebben - opgroeien met het geloof en mogen ont­dek­ken dat het geloof niet iets bij­zon­ders is, maar juist iets heel gewoons, iets wat met het alle­daag­se leven te maken heeft. Je weet je opgeno­men in een groter geheel.

De drukte van het gezin vraagt van ouders best veel. Vaak werken beide ouders, zijn er ac­ti­vi­teiten en sociale ver­plich­tingen. Juist dan kan het moei­lijk zijn om God een plaats te geven in het gezin. Welke tips wilt u ouders geven die zoeken hoe ze als gezin kunnen groeien in hun geloof?

In hec­tische tij­den zoals de onze is het niet ge­mak­ke­lijk ruimte te maken voor God in het leven van alle­dag. Vaste momenten creëren kan helpen. Een eerste basis is om te proberen om dage­lijks samen te eten. Voor en na de maaltij­den is ook een goed moment om samen te bid­den. Daarbij kan je de kin­de­ren helpen om te oefenen door zelf een kort gebed te bedenken en uit­spre­ken. Houd het simpel. Een andere gewoonte kan zijn om op een of op twee vaste dagen een Bijbel­ver­haal uit een kin­der- of jon­ge­ren­bij­bel voor te lezen. Die verhalen spreken voor zich. Later zullen kin­de­ren de ver­ban­den gaan zien tussen al die verhalen. Verder zou ik tegen ge­zin­nen willen zeggen: houd in ieder geval vast aan de zon­dag­mis en zoek daarvoor een paro­chie­kerk waar de kin­de­ren/jon­ge­ren leef­tijd­ge­no­ten tegen­ko­men.

Wat zijn volgens u ini­tia­tie­ven, voor­beel­den of ge­tui­ge­nissen in de Kerk waar ge­zin­nen zich in deze tijd aan kunnen optrekken en waar ze hun geloofs­vra­gen kunnen delen?

Voor zowel ouders als kin­de­ren geldt dat het in deze tijd heel be­lang­rijk is om andere geloofs- en leef­tijd­ge­no­ten op te zoeken. Je hebt elkaar nodig en het geeft bemoe­diging. Ik zie steeds vaker ini­tia­tie­ven waar jonge mensen en hun ouders samen­ko­men. Zelf kom ik vaak en graag bij kin­der- en jon­ge­ren­kampen. Dat zijn kampen waar de lei­ding ervoor zorgt dat twee dingen na­druk­ke­lijk aanwe­zig zijn: hel­dere inhoud en - zeker zo be­lang­rijk - een goede sfeer, zodat de jeugd graag terug­komt.

Voor zowel ouders als kin­de­ren geldt dat vriend­schap een hele be­lang­rijke factor is. Tijdens kampen wor­den vriend­schappen gesloten die lang beklijven. Dat zorgt er ook voor dat het aantrek­kings­kracht heeft op nieuwe ‘klanten’. Je zou hopen dat pa­ro­chies meer werk maken van jon­ge­ren­groepen in hun eigen pa­ro­chie. Dat kost energie, maar geeft nog veel meer voldoe­ning.

Week van het gezin

Gezins­Plat­form.NL heeft dit jaar het ini­tia­tief geno­men om voor het eerst een Week van het Gezin te or­ga­ni­se­ren in Neder­land van 8 mei t/m 15 mei, de inter­na­tio­nale Dag van het Gezin. Zo wordt onder andere op dins­dag 9 mei een petitie aan­ge­bo­den aan de Tweede Kamer, houdt de SGP op woens­dag 10 mei een ‘Avond over het Gezin’ en is de jaar­lijkse gezins­dag van Gezins­Plat­form.NL op zater­dag 13 mei in familie­park Maduro­dam.

Meer in­for­ma­tie

 

(bron: rkkerk.nl) 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl