link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veertigdagentijd en Pasen bewust beleven

Website Vier.nu biedt materiaal, informatie en inspiratie

gepubliceerd: donderdag, 2 maart 2023

Vier.nu Pasen!Wat heeft Aswoens­dag te maken met Pasen? Wat is de Veer­tig­da­gen­tijd eigen­lijk en wanneer en wat vieren we met Palmpasen? De web­si­te Vier.nu geeft ant­woord op al deze vragen en meer.

Bij het begin van de Veer­tig­da­gen­tijd is op Vier.nu allerlei ach­ter­grondin­for­ma­tie over Pasen be­schik­baar gemaakt. Be­lang­rijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen pa­ro­chie.

De site is in 2022 van start gegaan met Vier.nu Kerst­mis. Net als met Kerst­mis is ook nu het doel om mensen op te roepen zo veel moge­lijk naar de vie­rin­gen in de eigen pa­ro­chie te gaan. Een be­lang­rijke link op Vier.nu gaat dan ook naar de web­pa­gina Zoek­paro­chie.nl. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men het adres en de web­si­telink van de eigen pa­ro­chie. Op de pa­ro­chie­si­te is ver­vol­gens onder meer in het vie­rin­genrooster te zien waar en wanneer er in de Veer­tig­da­gen­tijd en met Pasen wordt gevierd. Met name voor kerk­gan­gers die niet regel­ma­tig naar de kerk komen, kan dit heel behulp­zaam zijn.

Veer­tig­da­gen­tijd

Met de oproep Vier Pasen onder­streept de Rooms-Katho­lie­ke Kerk het belang om samen dit hoog­feest van de Ver­rij­ze­nis van Christus te vieren en ook de periode van voor­be­rei­ding bewust te beleven. De Veer­tig­da­gen­tijd, die begint op Aswoens­dag, is van oudsher een tijd van bid­den, vasten en boete doen.

Vier.nu

De site www.vier.nu biedt dan ook onder meer kern­be­grippen van de Veer­tig­da­gen­tijd en Pasen, in­for­ma­tie over de ver­schil­lende vie­rin­gen en tradities, een kleurplaat voor kin­de­ren en meer. De site wordt regel­ma­tig aan­ge­vuld met nieuw ma­te­ri­aal en ook andere hoog­feesten krijgen in de loop van het jaar een plek.

Vier.nu Pasen! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl