link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gebed voor Ad Liminabezoek

Van 7 t/m 13 november 2022 in Rome

gepubliceerd: woensdag, 2 november 2022

Van 7 tot en met 13 no­vem­ber aanstaande zijn de Neder­landse bis­schop­pen in Rome voor hun Ad Limina­be­zoek. Het bezoek is op de eerste plaats een pelgrimage want ze bezoeken de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus en vieren op die plaatsen de Eucha­ris­tie.

In die week wor­den ze tevens ont­van­gen door paus Fran­cis­cus voor een ont­moe­ting, hetgeen een uitdruk­king is van hun ver­bon­den­heid met de paus die de op­vol­ger is van de apostel Petrus en als zodanig de bis­schop van Rome en eerste her­der van de Kerk. In de loop van de week hebben zij als bis­schop­pen ook gesprekken met ver­schil­lende afdelingen van de Romeinse curie, di­cas­te­ries geheten, zoals die van de bis­schop­pen, de li­tur­gie, de ge­loofs­leer, cultuur en onder­wijs, etc.

Rapport

De bis­schop­pen spreken tij­dens hun bezoek met paus Fran­cis­cus maar ook met de ver­schil­lende de­par­te­menten van de Romeinse curie. Voor­af­gaand aan het bezoek heeft ieder van de bis­schop­pen een ver­slag aange­le­verd over de situatie in het eigen bisdom. Ge­za­men­lijk hebben de bis­schop­pen het rapport opge­steld over de situatie in Neder­land als geheel. Tijdens het bezoek wor­den onder meer thema’s uit dit rapport be­spro­ken.

Voor­bede

Met het oog op het Ad Limina­be­zoek, willen zij u vragen om in de pa­ro­chies hun pelgrimage en de ont­moe­tingen met de paus en de curie met uw gebed te be­ge­lei­den. In het Evan­ge­lie is het Christus die zijn leer­lin­gen aanspoort om te volhar­den in gebed (Lucas 18). Het evan­ge­lie getuigt er ook van dat de Heer zelf voort­du­rend trouw is aan het gebed, dat heel zijn leven en werken wordt gedragen door gebed. Graag vragen de bis­schop­pen u om de ko­men­de weken in de vie­rin­gen van de Eucha­ris­tie en de andere li­tur­gische vie­rin­gen bij­gaand gebed in te voegen in de voor­bede alsook in uw per­soon­lijk gebed:

Bidden wij om zegen over het Ad Limina bezoek van de Neder­landse bis­schop­pen in Rome, hun ont­moe­ting met de paus en zijn mede­wer­kers. Om een­heid in de we­reld­wijde ge­meen­schap van de Kerk. Om goede vruchten van geloof, hoop en liefde door de kracht en in­spi­ra­tie van de Heilige Geest.

Bij voor­baat danken de bis­schop­pen voor uw gebed. Op hun beurt willen zij u in de dagen van het Ad Limina­be­zoek van harte verzekeren van hun ver­bon­den­heid in gebed.

Video

De bis­schop­pen zullen op vrij­dag 11 no­vem­ber Paus Fran­cis­cus ont­moe­ten. In een video van katho­liek­le­ven.nl kijken zij vooruit naar het Ad Limina­be­zoek en ver­tellen kort wat hun ver­wach­tingen zijn en hoe zij daar­naar uitzien. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl