link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lustrum opGROEIsymposium

Zaterdag 8 oktober - 10.00 uur - Ede

gepubliceerd: donderdag, 1 september 2022
Flyer - opGROEIsymposium 2022

Beste ouders,

Graag nodig ik u/jullie uit voor het volgende opGROEIsymposium dat op zater­dag 8 ok­to­ber 2022 plaats­vindt in Ede. Het thema luidt:

Bouwen aan Vertrouwen
Over gezonde relaties tussen ouders, school en Kerk

Nadat we in 2014 een eerste opGROEI­sym­posium mochten hou­den, wor­den nu de voor­be­rei­dingen getroffen voor de eerste lustrum­editie. Doel van het symposium, en waarom het als centraal thema altijd de seksuele opvoe­ding heeft, lees je onderaan deze mail. Nu eerst meer over de editie op 8 ok­to­ber 2022

Ouders als eerste opvoe­ders

Ouders zijn de eerste opvoe­ders van hun kin­de­ren. Zij nemen de kin­de­ren vanaf jongs af aan mee in een ontdek­kings­reis van de wereld. De kin­de­ren leren, zowel in denken als doen en steeds passend bij hun leef­tijd, hoe de wereld in elkaar zit en wat hun eigen plaats daarin is. Hoe groter de wereld van je kind(eren) wordt, hoe meer mensen betrokken raken bij de opvoe­ding. Soms stuit je daarbij op dilemma’s, omdat er ver­schil­lende visies over opvoe­den zijn. Eén van de gebie­den waar dat het sterkst naar voren komt, is de seksuele opvoe­ding. Bij deze editie van het opGROEIsymposium staat de vraag centraal hoe je als ouders met hen die jouw gezin onder­steunen in de opvoe­ding - zoals school, familie, over­heid, Kerk - een goede band kunt opbouwen rondom de seksuele opvoe­ding.

Luister en praat mee

Ook bij deze editie zijn er drie hoofd­le­zingen, dit keer ver­zorgd door basis­school­di­rec­teur Loles Bobo Ruiz, Tweede Kamerlid en arts Nicki Pouw en pries­ter Luc Simons. In de mid­dag kun je in twee rondes kiezen uit vier ver­schil­lende work­shops. Zaken die aan bod komen, zijn bij­voor­beeld: Wat zijn de rechten van de ouders, hoe ga je het gesprek aan met school, wat zegt de Kerk over de plaats van de ouders bij de opvoe­ding? De work­shops zijn prak­tisch en brengen het on­der­lin­ge gesprek op gang aan de hand van stellingen. Ook presen­te­ren we het thuis­pro­ject ‘Het cadeau, 10 brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ als onder­steu­ning voor ouders om met hun kin­de­ren in gesprek te gaan over de on­der­wer­pen liefde, relaties en seksua­li­teit.

Op de site www.opgroei­sym­po­sium.nl vind je meer in­for­ma­tie over de sprekers en de inhoud van hun lezing of work­shop. Tijdens de pauzes is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Geef je snel op voor deze eerste lustrumeditie van het opGROEIsymposium. En nodig ook kennissen, vrien­den en medepa­ro­chi­anen uit. Er is opvang voor kin­de­ren tot en met 5 jaar. De lunch is geheel ver­zorgd. Download de digitale flyer om te ver­sprei­den, en mocht je flyers willen neerleggen, laat het dan even weten (info@opgroei­sym­po­sium.nl), dan sturen we het beno­digde aantal op.

Met harte­lijke groet,
namens het team,

Joanna Dekker
Yvonne Koopman
Elise Bangma
Stephan dankers
kape­laan Simons
Monique Stouthart

Details

datum: Zater­dag 8 ok­to­ber 2022
aan­vang: Zaal open om 9.30 uur
locatie: De Schuil­plaats, Otterloseweg 18, Ede
lezingen: Luc Simons pr., Nicki Pouw (Tweede Kamerlid en arts), Loles Bobo Ruiz (school­di­rec­teur)
work­shops: Remco Bangma, Marieke Goes en Yvonne Koopman, Loles Bobo Ruiz en Gerdien Lassche
info: www.opgroei­sym­po­sium.nl
aanmel­den: Graag vóór 1 ok­to­ber (ivm de cate­ring): aanmel­den
kosten: De kosten voor deelname zijn € 30,- per persoon. Voor een echtpaar is het € 55,-. Dat is inclusief uit­ge­breide lunch, koffie/thee en een borrel achteraf. Kin­de­ren 0 t/m 5 jaar zijn gratis en stu­den­ten tot 18 jaar betalen € 15,-.

Waarom altijd die aan­dacht voor de seksuele opvoe­ding?

Sinds de kerndoelen van het basis­on­der­wijs (en de onder­bouw van het middel­baar onder­wijs) eind 2013 voor het eerst de toevoe­ging kregen om aan­dacht te beste­den aan seksua­li­teit en seksuele diver­si­teit, heeft het opGROEIsymposium katho­lie­ke opvoe­ders willen toerusten en onder­steunen. Ener­zijds door de liefde­volle en waar­dige kijk van de Kerk op liefde en seksua­li­teit voor het voetlicht te brengen en ander­zijds door een ont­moe­tings­plek te zijn waar ouders en andere opvoe­ders met elkaar in gesprek kunnen gaan, voor­beel­den kunnen uitwisselen en elkaar kunnen bemoe­digen. Praten over liefde, relaties en seksua­li­teit maakt net zoveel onder­deel uit van de opvoe­ding als bij­voor­beeld leren tan­denpoetsen of omgaan met verdriet. Toch blijkt het lang niet altijd een­vou­dig te zijn het juiste moment of de juiste woor­den te vin­den om er met elkaar over te spreken. En dat kan gel­den voor ouders onderling, voor ouders en kin­de­ren, voor ouders rich­ting familie, vrien­den en kennissen en ook voor ouders rich­ting school en Kerk.

Daar komt bij dat de gelo­vi­ge visie op de mens en de plaats van de seksua­li­teit binnen die mens­vi­sie door het grootste deel van de hui­dige samen­le­ving niet (meer) wordt gedeeld of begrepen. Het team van het opGROEIsymposium denkt dat de chris­te­lijke visie op relaties en seksua­li­teit beter verdient en juist vreugde en stabili­teit biedt aan mensen en hun on­der­lin­ge relaties. Vanuit die over­tui­ging richt het team zich op het bekendmaken en bespreek­baar maken van de seksuele opvoe­ding vanuit katho­liek per­spec­tief en alle on­der­wer­pen die daar­mee kunnen samen­han­gen. De seksua­li­teit raakt immers direct aan onze diepste roe­ping als mens, als man en vrouw. Er zijn weinig plaatsen of gelegen­he­den waar ouders met elkaar en andere opvoe­ders zich vanuit katho­liek per­spec­tief over dit on­der­werp kunnen buigen. Het opGROEIsymposium wil zo’n plek zijn.

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl