link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pelgrimini? Pelgrimini!

Zaterdag 15 oktober

gepubliceerd: woensdag, 24 augustus 2022

PelgriminiZater­dag 15 ok­to­ber is het prach­tig weer, schijnt de zon volop, is er geen zuchtje wind tij­dens de tweede editie van onze Pelgrimini!

Vorig jaar maakten de pa­ro­chi­anen van de Sint Jan de Doper pa­ro­chie kennis met het feno­meen ‘Pelgrimini’. Wandelend en fietsend deden we al onze kerken aan die voor één dag waren omgetoverd tot een echte bede­vaart­plaats. Zo was de kerk van Reeuwijk voor één dag Santiago de Com­pos­tel­la, inclusief een heen en weer zwaaiend wierookvat! In de kerk van Bodegraven waan­den we ons in de kaarsen­ka­pel van Kevelaer.

Dit jaar is er weer een Pelgrimini die de pa­ro­chi­anen van het hele pas­to­raats­ge­bied, van Boskoop tot Schoon­hoven en van Haas­trecht tot Waddinxveen fietsend, bid­dend en ont­moe­tend op pelgrimage laat gaan naar Maria ter Weghe.

Pro­gram­ma

Onze Pelgrimini verloopt als volgt: U ont­vangt de pelgrims­ze­gen op uw eigen (start) kerklo­ca­tie en zingt met elkaar een van de acht coupletten van het speciaal voor deze gelegen­heid gecompo­neerde pelgrims­lied. Het tijdstip daar­van is af­han­ke­lijk van uw (start) kerklo­ca­tie.

tijd plaats
07.15 uur Boskoop, A.P. van Neslaan 50
08.15 uur Waddinxveen, Zuid­kade 176
08.15 uur Reeuwijk, Dorpsweg 22
08.30 uur Bodegraven, over­tocht 20
08.45 uur Gouda, Aalberse­plein 2
09.00 uur Schoon­hoven, Wal 61
09.30 uur Haas­trecht, Grote Haven 8
Let op: Moordrecht is geen startlo­ca­tie!

Als de eerste stempel in je pelgrimspaspoort is gezet, fietsen we vanuit alle locaties naar de zorg­boer­de­rij Cornelishoeve in Haas­trecht. Als de klok 10.00 uur slaat zingen we, bid­den we en wor­den we stil.

Lande­lijke fietspa­den lei­den ons naar de Lourdesgrot van Schoon­hoven, bid­den een tientje van de rozen­krans en zingen Haar toe. Ver­vol­gens wordt u getrak­teerd op een smake­lijke lunch en aan­slui­tend op een tocht van 15 kilo­me­ter naar Oude­wa­ter, precies naar de plek waar heel lang gele­den, heel kort, OLV van Foy werd vereerd. Op die plek staat nu de Oud Katho­lie­ke kerk waar de pastoor ons harte­lijk ont­vangt en verhaalt over de ontstaansge­schie­de­nis van de Oud Katho­liek Kerk, de over­een­kom­sten en de verschillen.

Onze bestem­ming komt dan snel in zicht: Maria ter Weghe, OLV van Haas­trecht, OLV van Foy: We zingen haar toe in de Barnabas­kerk en als er vijf stempels is je pelgrimspaspoort staan ont­vang je een kleur­rijk getuig­schrift.

Kilo­me­ters

Het aantal te fietsen kilo­me­ters is af­han­ke­lijk van de kerklo­ca­tie waar je start. Het zijn er altijd 32 plus het aantal kilo­me­ters naar Haas­trecht en weer terug naar huis. Voor­beeld: je ont­vangt de pelgrims­ze­gen in Reeuwijk, dan fiets je 15 kilo­me­ter naar Haas­trecht, 32 tij­dens de pelgrims­tocht zelf en 15 kilo­me­ter terug. Precies één accu dus!

Teveel kilo­me­ters? Zet je fiets dan voor het eerste stuk op de fietsen­dra­ger van de auto. Niet recht­streeks naar Haas­trecht komen, maar altijd eerst naar je eigen kerklo­ca­tie, anders mis je een stempel en dus geen cer­ti­fi­caat. Alles met de auto doen? Ook goed!

En een pelgrim weet: je gaat niet op weg zon­der de pelgrims­ze­gen, dat de weg be­lang­rijker is dan de aan­komst, dat je overal kunt bid­den en dat stempels recht geven op een getuig­schrift.

Meer info en aanmel­den

Bin­nen­kort liggen de fol­ders op al onze acht kerklo­ca­ties. Daar staat ook te lezen dat bij aanmel­ding voor 1 ok­to­ber u verzekert van een pelgrimspaspoort met daarin alle in­for­ma­tie voor een in­spi­re­rende en zonnige pelgrimage.

Opgeven kan tot 1 ok­to­ber 2022 via de mail: pa­ro­chie@sintjandd.nl of tel. 0182-513056 tussen 09.00 - 12.00 uur. (Pa­ro­chi­anen uit Schoon­hoven en Haas­trecht volgen ook deze aanmeld­rou­te)

 

foto: Quang Nguyen Vinh
Pelgrimini


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl