link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wereldgezinsdagen

Woensdag 22 t/m zondag 26 juni - Rome

gepubliceerd: maandag, 13 juni 2022

Van 22 t/m 26 juni wordt in Rome de tiende Wereld­ge­zins­da­gen - World Meeting of Families geor­ga­ni­seerd. Deze Wereld­bij­een­komst is opgericht door paus Johannes Paulus II in 1994. Dat jaar werd door de Verenigde Naties uit­ge­roe­pen tot ‘Inter­na­tio­naal jaar van het gezin’ en de paus wilde graag dat dit in de Kerk ook gevierd zou wor­den.

Zo ontstond de eerste Wereld­bij­een­komst op 8 en 9 ok­to­ber 1994 in Rome. Sinds dat jaar wordt er ongeveer om de drie jaar op ver­schil­lende plaatsen in de wereld een World Meeting of Families gehou­den. Zo’n bij­een­komst volgt steeds het­zelfde patroon, met een theo­lo­gisch-pas­to­raal congres aan het begin en aan het eind een wake en Eucha­ris­tie­vie­ring met de paus.

Corona

Door de corona­maat­re­ge­len van de afgelopen tijd is de organi­sa­tie dit jaar iets anders. De fysieke bij­een­komst in Rome is vooral voor gedele­geer­den en voor organi­sa­ties en families die spe­ci­fiek zijn uit­ge­no­digd. Voor het eerst wordt alles via een live­stream uitgezon­den, waardoor pa­ro­chies en families over de hele wereld het pro­gram­ma mee kunnen maken.

Pro­gram­ma

Vorige Wereld­ge­zins­da­gen

  • 1994 - Rome, Italië
  • 1997 - Rio de Janeiro, Brazilië
  • 2000 - Rome, Italië
  • 2003 - Manila, Filipijnen
  • 2006 - Valencia, Spanje
  • 2009 - Mexico City, Mexico
  • 2012 - Milaan, Italië
  • 2015 - Philadelphia, VS
  • 2018 - Dublin, Ierland

In Rome start het pro­gram­ma op woens­dag 22 juni met het verwel­ko­men van alle gedele­geer­den en uit­ge­no­digde organi­sa­ties en ge­zin­nen. In de avond zal er een Familie Festival zijn waarbij er ge­tui­ge­nissen zullen zijn van ver­schil­lende families over de hele wereld. Er zal (waar­schijn­lijk) ook muziek en dans zijn. Een bij­zon­dere ope­ning van de bij­een­komst.

Donder­dag, vrij­dag en zater­dag­och­tend zullen geheel in het teken staan van het Theo­lo­gisch-Pas­to­raal Congres. Er zullen een vijftal lezingen gehou­den wor­den, met na afloop van elke lezing twee panels.

Op zater­dag­mid­dag 25 juni zal de paus de Eucha­ris­tie vieren op het St. Pieters­plein. De Wereld­ge­zins­da­gen wor­den op zon­dag 26 juni af­ge­slo­ten met het bid­den van het Angelus en een pau­se­lijk mandaat voor de ge­zin­nen.

Hand­rei­king voor pa­ro­chies

Speciaal voor pa­ro­chies is een uit­ge­breide hand­rei­king gemaakt met in­for­ma­tie over het pro­gram­ma. Onder andere de inhoud van de lezingen en de panels staan daarin ver­der uit­ge­werkt.

Live­stream

Het hele pro­gram­ma zal via live­stream wor­den uitgezon­den en zal te volgen zijn via: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl