link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochievernieuwing

Donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022

gepubliceerd: zondag, 27 maart 2022
Parochianen uit parochie Gouda en Schoonhoven / Haastrecht, pastoor Van Klaveren en met father Mellon, tweede van rechts in de onderste rij
Parochianen uit parochie Gouda en Schoonhoven / Haastrecht, pastoor Van Klaveren en met father Mellon, tweede van rechts in de onderste rij
In de organisatie ruim 100 vrijwilligers, o.a. Camille Stouthart in de catering
In de organisatie ruim 100 vrijwilligers, o.a. Camille Stouthart in de catering
Parochievernieuwing

De con­fe­ren­tie over pa­ro­chie­ver­nieu­wing, met ruim 700 deel­ne­mers waar­on­der tien­tal­len pries­ters en meer­dere bis­schop­pen, vond plaats in Breda.

Na twee keer uitstel was het afgelopen week zover. De Canadese pries­ter father Mallon kwam naar Neder­land voor de con­fe­ren­tie over de Missio­naire Pa­ro­chie. Dit allemaal naar aan­lei­ding van zijn erva­ringen in zijn eigen pa­ro­chie waarover hij een boek schreef dat o.a. ook in het Neder­lands is uitge­ge­ven; “Als God renoveert”, met als onderti­tel, “van on­der­houd naar bloei”.

In het verle­den func­tio­neerde de pa­ro­chie in een over­we­gend chris­te­lijke cultuur, waar men van­zelf­spre­kend in deze Kerk opgroeide. In de afgelopen decennia is de wereld echter gron­dig veran­derd. De cijfers van aantallen ker­ke­lijke hu­we­lij­ken, dopen, com­mu­ni­cantjes, vor­me­lin­gen en uit­vaar­ten spreken voor zich. Als de dalende lijn zich doorzet, zijn er over een aantal jaren in veel pa­ro­chie­ge­meen­schappen niet voldoende gelo­vi­gen die de vie­rin­gen en de Kerk kunnen ver­zorgen/onder­hou­den. Voor de Kerk breekt een nieuw tijdperk aan.

Jezus gaf de opdracht: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn leer­lin­gen” Mt. 28,19

Een missio­naire pa­ro­chie herontdekt haar oor­spron­ke­lijke opdracht, die elke gedoopte van Jezus ont­vangt, om de Blijde Bood­schap te ver­kon­di­gen aan wie Hem nog niet kennen. Vertrouwend op de hulp van de heilige Geest, wor­den ze ‘missio­naire’ leer­lin­gen die hun leven lang blijven groeien in geloof en dienst­baar­heid. Ze nodigen anderen uit naar een verwel­ko­mende ge­meen­schap, opdat ook zij Jezus per­soon­lijk kunnen ont­moe­ten.

Father Mallon biedt een aanpak

In een plenair pro­gram­ma en een tiental seminars wer­den de deel­ne­mers bevraagd, geïn­for­meerd, uitgedaagd, bemoe­digd, geïnspireerd en aan het werk gezet. Samen zingen, samen bid­den, de Eucha­ris­tie vieren etc. het was een feest dat je alle gelo­vi­gen toewenst. Op de speciale web­si­te vindt u links naar enkele inlei­dingen van father Mallon en de vie­ring van de H.Mis.

Droom voor de pa­ro­chie

Vanuit de pa­ro­chie St. Jan de Doper en pa­ro­chies Schoon­hoven/Haas­trecht waren we aanwe­zig!
Pa­ro­chie St. Jan de Doper, is al ‘aan de slag’ met de Missio­naire Pa­ro­chie. Het geven van o.a. de alpha­cur­sus, als middel om mensen leer­lin­gen van Jezus te maken, is al opgepakt. Linda de Graaf gaf haar mede­wer­king aan een seminar ‘Ver­schil­lende gene­ra­ties verbin­den als leer­lin­gen van Jezus’, door te spreken over de anker­zon­dagen die eens in de maand in Gouda plaats­vin­den.

Het waren een zeer in­spi­re­rende dagen, waar we blij en ‘opgela­den’ (vol van de H. Geest) van ver­trok­ken. Dat kan in de pa­ro­chies niet onopgemerkt blijven! U ziet op de foto een opschrift boven de wolk: mijn droom voor de pa­ro­chie...

Dromen zijn vol van hoop en men kan zeggen dat ze ‘niet rea­lis­tisch’ zijn. Father Mellon spoorde aan grote dromen te dromen al gaf hij ook aan dat ver­an­de­ringen (enkele) jaren duren. Maar als we niet dromen, onder­schatten we wat God ons wil geven en onder­schatten we de kracht van de H. Geest.

Wordt ver­volgd!

Wat is een missio­naire pa­ro­chie?

Een mooie ‘info­gra­phic’ van wat een misisonaire pa­ro­chie is, vindt u hier: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl