link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastorale brief Nederlandse bisschoppen

‘Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen’

gepubliceerd: zaterdag, 19 maart 2022

Dage­lijks komen er nieuwe vluch­te­lingen uit Oekraïne Neder­land binnen. Er is een grote bereid­heid om hen te helpen. Veel vrij­wil­li­gers nemen ini­tia­tie­ven om hen in de plaat­se­lijke ge­meen­schap te verwel­ko­men. Ook vanuit pa­ro­chies zijn er ac­ti­vi­teiten om onderdak te bie­den aan vluch­te­lingen. De Neder­landse R.-K. bis­schop­pen zijn dank­baar voor deze inzet en schrijven in een pas­to­rale brief aan de pa­ro­chies: ‘vluch­te­lingen mogen een beroep op ons doen.’

‘Christus laat ons zien wat broe­der­lijke en zuster­lijke liefde is en roept ons op vluch­te­lingen in die geest te ont­van­gen. Laten we die uit­daging met ver­trouwen en in geloof en gebed aan­gaan’, schrijven de bis­schop­pen.

Zij noemen het een ‘groot onrecht’ wat de vluch­te­lingen over­komt en zeggen dat er een zware verant­woor­de­lijk­heid rust op de inter­na­tio­nale ge­meen­schap om de vrede en de mondiale ge­rech­tig­heid te her­stel­len en te handhaven. Ook uiten zij hun ‘grote waar­de­ring voor de inzet van velen binnen en buiten onze geloofs­ge­meen­schap, beroeps­krachten en vrij­wil­li­gers, die zich inspannen voor een mens­waar­dige opvang van mensen in nood uit Oekraïne.’

Per­soon­lijke ont­moe­ting

Ook her­in­ne­ren de bis­schop­pen aan de herhaalde oproep van paus Fran­cis­cus, name­lijk om de vluch­te­lingen per­soon­lijk te ont­moe­ten. ‘Veel vluch­te­lingen komen uit een oorlogs­ge­bied, zijn ge­schei­den van hun familie, en dragen erva­ringen van geweld en verschrik­kingen met zich mee. Laat weten dat wij om hen geven door een luis­te­rend oor en onze aan­dacht en onze daad­wer­ke­lijke bereid­heid om hen bij te staan. Zij mogen een beroep op ons doen.’

De bis­schop­pen vragen om in gebed verenigd te blijven voor de vrede in Oekraïne en in heel de wereld. ‘We bid­den met u om een einde van de oorlog, dat vluch­te­lingen uit­ein­delijk weer veilig naar huis terug kunnen keren. Denken wij hier ook aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. Moge God spoe­dig de ware en blijvende vrede schenken, op voor­spraak van Maria, Koningin van de vrede.’ 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl