link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Viering van Barmhartigheid

Schoonhoven 19 december 14.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 12 november 2021
Viering van Barmhartigheid

Op zon­dag 19 de­cem­ber om 14.00 uur is er een Viering van Barm­har­tig­heid in de kerk van Schoon­hoven. Deze vie­ring is een hulp in de voor­be­rei­ding op weg naar Kerst. We wor­den opge­roe­pen ons te bekeren en ons hart, vrij te maken voor de komst van Christus.

Tijdens de vie­ring wordt het Woord van God verkon­digd; er wordt gebe­den en gezongen, er vindt een gewetens­on­der­zoek plaats en is een moment van Aanbid­ding. Tijdens die Aanbid­ding is er gelegen­heid om het sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning te ont­van­gen.

Pastoor van Klaveren, pastor Kuipers en andere pries­ters zijn aanwe­zig voor de sacra­men­tele ver­ge­ving tij­dens de vie­ring.

De vie­ring wordt onder­steund door lie­de­ren: volkszang, opwek­kings­lie­de­ren, gezangen van de Charis­ma­tische Vernieu­wing en muziek van de Neo­ca­te­chu­me­nale weg.

Na afloop is er nog een samen­zijn, ook wel agapè genoemd, met wat hapjes en een drankje, om de ver­zoe­ning te vieren (uiter­aard op gepaste afstand). 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl