link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoor benoemd

Mededeling van het bestuur

gepubliceerd: zondag, 12 september 2021

Geachte/beste pa­ro­chi­anen,

Enige tijd gele­den is pastoor Van der Mee een nieuwe zen­ding in het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den gaan vervullen.

Toen is door bis­schop Van den Hende op tij­de­lijke basis pater Thomassen in uw pa­ro­chies aan­ge­steld.

Nu is het moment daar dat de naam van uw nieuwe pastoor voor uw pa­ro­chies bekend kan wor­den gemaakt. Dat wordt m.i.v. 18 sep­tem­ber 2021 pastoor Van Klaveren. De afgelopen week heeft hij daartoe van bis­schop Van den Hende een per­soon­lijke benoe­mings­brief ont­van­gen.

Pastoor Van Klaveren zal a.s. weekend, op zater­dag 18 sep­tem­ber in de Eucha­ris­tie­vie­ring van 19.00 uur in Haast­recht, door Regiovica­ris Mgr. Van Deelen wor­den geïnstalleerd. Ook in de andere drie weekend­vie­ringen zal pastoor Van Klaveren voor­gaan. Er zijn voor u dus diverse moge­lijk­he­den om uw nieuwe pastoor te kunnen ont­moe­ten. Gelet op het beperkte aantal zit­plaatsen moet u zich voor de in­stal­la­tie­vie­ring wel aanmel­den bij het se­cre­ta­riaat.

Pastoor Van Klaveren is ook pastoor van de pa­ro­chie Sint Jan de Doper, met zes locaties waar­on­der Gouda . Aldaar wordt hij gesteund door een pas­to­raal team. De verant­woor­de­lijk­heid voor dade­lijk acht geloofs­ge­meen­schappen brengt met zich mee dat hij niet op alle momenten in persoon in Haast­recht en Schoon­hoven zal kunnen voor­gaan en ook niet per­soon­lijk in de gehele pas­to­rale zorg kan voor­zien. Deze pas­to­rale zorg zal ook door de andere leden van zijn hui­dige team ver­zorgd wor­den. Daar­naast zijn er van­wege de beschik­baar­heid van de pastores con­se­quenties voor het aantal vie­rin­gen en de aan­vangstij­den daar­van. Per 1 ok­to­ber a.s. zal daarom de zater­dag­avond­vie­ring van 17.30 uur in Schoon­hoven helaas komen te vervallen. De overige weekend­vie­ringen blijven gehandhaafd, evenals de door­de­weekse vie­rin­gen. Daarbij zullen per ok­to­ber wel een aantal aan­vangstij­den wor­den ver­vroegd.

De komst van pastoor Van Klaveren betekent dat pater Thomassen zijn taken zal neerleggen. Wel heeft hij aange­ge­ven een aantal malen te zullen blijven assis­te­ren bij de diverse vie­rin­gen. Het pa­ro­chie­bestuur is pater Thomassen veel dank ver­schul­digd voor de wijze waarop hij de afgelopen periode be­schik­baar was voor de beide pa­ro­chies. Wij hopen hem nog regel­ma­tig in ons mid­den te mogen hebben.

Aanko­men­de week ont­vangt u de nieuwste uitgave van Samen ter Weghe. Deze staat ook op de web­si­te. Daarin stellen pastoor Van Klaveren en de recent benoemde leden van het pa­ro­chie­bestuur zich nader aan u voor. Wij gaan ons best doen om samen met u een leven­dige pa­ro­chie­ge­meen­schap in stand te hou­den.

In dat kader doe ik een beroep op u om bij uzelf na te gaan wat u eventueel aan vrij­wil­li­gerstaken binnen de pa­ro­chie op u zou kunnen en willen nemen. Vele han­den maken name­lijk lichter werk. Zo geven we samen invulling aan onze pa­ro­chies. In de ko­men­de periode komt het pa­ro­chie­bestuur daar graag met u over in gesprek.

Lees meer 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl