link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vertrekkend en komend (waarnemend) pastoor

gepubliceerd: donderdag, 8 juli 2021

In het weekend van 3 en 4 juli heeft pastoor Van der Mee afscheid geno­men. Zater­dag­avond 3 juli was er een een­vou­dige vie­ring. Na deze avondmis werd de pastoor toe­ge­spro­ken door dhr. Gerhard Wortelboer. Hij heeft de pastoor zien komen als een jongeman van 27 jaar.

Hij was toen de jongste pastoor van Neder­land ooit. Gerhard Wortelboer gaf de vele werk­zaam­he­den aan die onder zijn lei­ding plaats hebben gevon­den, zoals onder meer de grote res­tau­ra­tie en herinrich­ting van de kerk in 2004 en 2005, maar ook het aan­bren­gen van een 2e luidklok en later nog het aan­bren­gen van het angelusklokje. Ook de res­tau­ra­tie van de torenspits, die dreigde neer te vallen. Het is niet onder woor­den te brengen wat de pastoor gedaan heeft voor de ouderen, de jon­ge­ren en de ge­zin­nen. Op het einde van deze toe­spraak werd pastoor Van der Mee toegezongen met een door een bevriende pa­ro­chi­aan zelfge­schre­ven lied.

Aan­slui­tend kon ie­der­een de pastoor (op afstand) groeten, in de kerk en in pa­ro­chiehuis ‘De Over­kant’.

Zondag 4 juli was het afscheid in Haast­recht. Het koor ‘Inbetween’ ver­zorgde de zang en zong de pastoor aan het einde Gods zegen toe. Er waren toe­spra­ken van een koorlid, van één van de ouders met jonge kin­de­ren en ook weth­ou­der De Wit sprak de pastoor toe. Pastoor van der Mee heeft veel pa­ro­chi­anen aangespoord om mee te werken met tal­loze zaken in de pa­ro­chie. Het is een groot goed om velen bij de pa­ro­chie betrokken te hou­den en goed voor de fi­nan­ciën te zorgen. Aan­slui­tend was er buiten op het kerk­plein volop de moge­lijk­heid om de pastoor te groeten.

In het weekend van 10 en 11 juli viert de pastoor voor de laatste keer de 4 Missen in de pa­ro­chies. Aan het einde van de vie­rin­gen op de zon­dag gaat hij naar het kerkhof, om de vele pa­ro­chi­anen die hij vanuit de kerk begraven heeft, te gedenken.

Woens­dag 14 juli viert hij voor de laatste keer in Schoon­hoven de Eucha­ris­tie als pastoor van de beide pa­ro­chies.

Vanaf 15 juli begint zijn nieuwe missie. Pastoor Van der Mee gaat zich klaar maken voor zijn verhui­zing naar Gro­nin­gen medio au­gus­tus. Hij zal nog 10 dagen op vakantie gaan en zijn retraite hou­den.

Nieuwe pastoor

De bis­schop heeft rustend pries­ter, pater Tiny Thomassen gevraagd om de ko­men­de maan­den voor de beide pa­ro­chies in Schoon­hoven en Haast­recht te zorgen. Pater Thomassen woont in het klooster van de passionisten in Haast­recht en zal van­daaruit (dichtbij dus) voor de beide pa­ro­chies zorgen. Hij zal de ko­men­de twee maan­den (vanaf 15 juli) de vie­rin­gen van de Eucha­ris­tie ver­zorgen in beide pa­ro­chies en ver­dere pas­to­rale zorg verlenen aan pa­ro­chi­anen, in samen­spraak met het nieuw te vormen bestuur. De twee ko­men­de maan­den zullen gebruikt wor­den om te voor­zien in een meer per­ma­nente opvol­ging van pastoor Van der Mee met alle rege­lingen, die nodig zijn voor een goede voortgang van de beide pa­ro­chies, zowel bestuur­lijk als pas­to­raal.

We zijn blij dat er op deze korte termijn al zo goed voor­zien is in de persoon van pater Thomassen. Pater Thomassen is tot zijn emeritaat, een paar jaar gele­den, pastoor geweest in het cluster Woer­den en omstreken, in de toen nieuw gevormde pa­ro­chie “Pax Christi”.

In sep­tem­ber zal de pa­ro­chie nader geïn­for­meerd wor­den.

E-mail van de Vica­ris-Generaal

Van de Vica­ris-Generaal ont­vingen wij deze mail

Aan de besturen van de pa­ro­chies St. Barnabas te Schoon­hoven en H. Bar­tho­lo­meus te Haast­recht

Geachte be­stuurs­le­den,

Zoals u weet middels de brief van de bis­schop die u op 11 juni werd toegezon­den, zal pastoor Van der Mee per 15 juli 2021 uw pa­ro­chies verlaten en een nieuwe pas­to­rale taak aan­vaar­den.

Voort­du­rend heeft de bis­schop de zorg om in de ver­schil­lende pa­ro­chies en pa­ro­chie-ver­ban­den te voor­zien in de nodige personele bezet­ting ten behoeve van de voortgang van het ge­loofs­le­ven in li­tur­gie, pas­to­raat, catechese en diaconie. Dat vraagt om een voort­du­rende en zorg­vul­dige afstem­ming en ik ben blij u te kunnen mel­den dat de bis­schop pater M.J. Thomassen c.p. bereid heeft gevon­den om voor een korte periode als waar­ne­mend pastoor (admini­strator) de pas­to­rale en bestuur­lijke verant­woor­de­lijk­heid voor uw pa­ro­chies op zich te nemen. Deze benoe­ming gaat in aan­slui­tend aan het vertrek van pastoor Van der Mee op 15 juli 2021. Per half sep­tem­ber zal wor­den voor­zien in een meer per­ma­nente opvol­ging.

Zoals in de eer­der genoemde brief al is gemeld zal de ge­meen­schap van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg vanuit de eigen bewe­ging door een pries­ter wor­den begeleid. Deze taak zal dus niet door pater Thomassen en de uit­ein­delijke op­vol­ger wor­den vervuld.

De bis­schop spreekt de hoop uit op een goede over­dracht aan pater Thomassen met het oog op een goede toe­komst voor uw pa­ro­chies.

Een afschrift van de formele benoe­mings­brief zult u op later datum ont­van­gen. Graag wil ik u vragen om nu vast als bestuur de inhoud van deze e-mail aan uw pa­ro­chi­anen bekend te maken.

Met vrien­de­lijke groet,

Vica­ris-generaal Alexan­der J. van Deelen 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl