link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping

Van woensdag 1 september t/m maandag 4 oktober

gepubliceerd: donderdag, 8 juli 2021

Ieder jaar wordt tussen 1 sep­tem­ber en 4 ok­to­ber de Periode van de Schep­ping gehou­den. In deze periode wordt in de kerken extra aan­dacht gevraagd voor de zorg voor de Schep­ping. In samen­wer­king met het Belgische Ecokerk, brengt de Laudato si’ werk­groep Neder­land ook dit jaar weer ma­te­ri­aal hier­voor uit.

Zo is er een bro­chu­re be­schik­baar met sug­ges­ties voor li­tur­gie, be­zin­ning en ac­ti­vi­teiten. Voor Vlaan­de­ren en Neder­land is een uit­ge­breid katern gemaakt met sug­ges­ties om als ge­meen­schap stil te staan bij de Schep­pings­pe­rio­de. Daarbij staan de zeven stappen van het inter­na­tio­nale Laudato si’-platform centraal. De be­tref­fen­de bro­chu­re is te down­loa­den via de web­si­te:

Paus Fran­cis­cus

Paus Fran­cis­cus riep enkele jaren gele­den 1 sep­tem­ber uit tot Wereld­ge­beds­dag voor de Schep­ping. Met deze dag sluit de katho­lie­ke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 sep­tem­ber wordt gevierd en bij de periode van de schep­ping (1 sep­tem­ber tot en met 4 ok­to­ber) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.

Plant een boom!

Opnieuw doen de Laudato si’ werk­groep en Ecokerk een oproep aan ie­der­een om in deze periode een Laudato si’ boom te planten. Een vrucht- of fruit­boom sym­bo­li­seert de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is sym­bo­li­sch: het vraagt soms wat geduld om re­sul­taten te zien van onze in­span­ningen

Laudato si’ werk­groep Neder­land

De Laudato si’ werk­groep Neder­land is een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR), die werd inge­steld bij het uit­ko­men van de pau­se­lijke en­cy­cliek over de zorg voor ons gemeen­schap­pe­lijk huis in 2015. Voor­zit­ter is mgr. Gerard de Korte, referent voor Kerk en Samen­le­ving. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl