link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Situatieschets

Van onze beide parochies per 1 juli 2021

gepubliceerd: vrijdag, 2 juli 2021
illus­tra­tie: Google Maps
Krimpenerwaard
De Krimpener­waard

De pa­ro­chie St. Barnabas en de pa­ro­chie H. Bar­tho­lo­meus zijn twee kleine samen­wer­kende pa­ro­chies in de Krimpener­waard en een stukje Al­blas­ser­waard, met een kerk in Haast­recht en een kerk in Schoon­hoven. Wij willen ons laten in­spi­re­ren door het Evan­ge­lie, waaruit ons katho­lie­ke geloof ont­staat.

Als pa­ro­chie­ge­meen­schap proberen wij het Licht van Christus uit te dragen, met al onze beper­kingen en tekort­ko­mingen. De pa­ro­chie St. Barnabas telt ca. 1290 pa­ro­chi­anen; op 372 adressen wordt het pa­ro­chie­blad Samen ter Weghe bezorgd, waar­van op 89 alleen de Special. De pa­ro­chie H. Bar­tho­lo­meus telt 2350 pa­ro­chi­anen; op 791 adressen wordt het pa­ro­chie­blad Samen ter Weghe bezorgd, waar­van op 491 adressen alleen de Special. Een aantal pa­ro­chi­anen heeft aange­ge­ven geen in­te­res­se te hebben.

Er wordt in beide pa­ro­chies een tiental kin­de­ren per jaar gedoopt. Per jaar (of om het jaar) doen enkele kin­de­ren hun eerste Communie en Vormsel; er zijn spora­disch huwe­lijks­slui­tingen; er zijn wel de nodige uit­vaar­ten met een aantal begra­vingen op ons kerkhof. Het kerk­be­zoek (voor corona) lag in een weekend per pa­ro­chie tussen de 90 en de 120 pa­ro­chi­anen; vanuit omliggende plaatsen, Gouda en Cabauw kerkt een (beperkt) aantal mensen in onze pa­ro­chies.

Een pa­ro­chie moet bestuurd wor­den; er zijn de nodige verant­woor­de­lijk­he­den en werk­zaam­he­den. Een pastoor wordt aan­ge­steld door de bis­schop en werkt onder diens verant­woor­de­lijk­heid. De (waar­ne­mend) pastoor is (eind)verant­woor­de­lijk voor alle pas­to­rale, li­tur­gische en cateche­tische zaken. Vrij­wil­li­gers die hun inzet geven, werken onder zijn verant­woor­de­lijk­heid. Er wor­den door de bis­schop enkele pa­ro­chi­anen benoemd in een kerk­bestuur; men draagt namens hem de verant­woor­de­lijk­heid voor de fi­nan­ciële zaken en het behoud van de gebouwen en wat daarbij hoort. Het bestuur heeft een voor­waar­den­schep­pen­de rol zodat de pastoor het pas­to­rale werk kan uit­voeren. Het kerk­bestuur stelt de jaarreke­ning op en maakt een begro­ting.

Op dit moment kennen de beide pa­ro­chies nog twee zelf­stan­dige besturen. Ze ver­ga­deren al dan niet samen. De leden van de hui­dige besturen zijn al geruime tijd aan het einde van hun termijn.

Veel pa­ro­chies zijn gefuseerd naar één pa­ro­chie met eigen lokale geloofs­ge­meen­schappen met een eigen kerk­ge­bouw en zorg voor de eigen ge­meen­schap. Op weg naar één pa­ro­chie kan er eerst sprake zijn van een personele unie. Het blijven dan nog twee pa­ro­chies, met wel dezelfde be­stuurs­le­den voor de beide pa­ro­chies.

Het bisdom zal daar zorg voor dragen.

De hui­dige stand van zaken

Voor elke katho­lie­ke kerk staat de vie­ring van de Eucha­ris­tie op zon­dag centraal, als bron en hoogte­punt voor het chris­te­lijke leven. Een omzien naar elkaar met een open­heid naar anderen en een welkom-cultuur, zijn be­lang­rijk om samen kerk te zijn. We geloven niet alleen voor ons­zelf.

Er is op dit moment een breed aanbod aan Eucha­ris­tie­vie­ringen, met de aanwe­zig­heid van koren, die Latijn en Neder­lands zingen en ook met samenzang. Elk weekend zijn er in beide pa­ro­chies twee vaste vie­rin­gen, steeds één op de zater­dag­avond en één op de zon­dag­mor­gen. De vie­rin­gen op zater­dag­avond komen steeds meer onder druk te staan van­wege het geringe aantal pa­ro­chi­anen dat meeviert. Op de zater­dag­avond is er ook een vie­ring van de neo­ca­te­chu­me­nale weg voor pa­ro­chi­anen, die in een kleine ge­meen­schap met elkaar een weg van geloof willen gaan. Dit past in het li­tur­gische en pas­to­rale plan van de pa­ro­chie.

Ook door de week zijn er Eucha­ris­tie­vie­ringen in de beide pa­ro­chies: op woens­dag om 9.30 uur in Schoon­hoven en op vrij­dag om 9.00 uur in Haast­recht. Er wordt door de week aan­slui­tend of voor­af­gaand aan de Mis het getij­den­ge­bed gebe­den. Ook wordt elke week de rozen­krans gebe­den, in Schoon­hoven op maan­dag­avond om 19.00 uur en in Haast­recht op vrij­dag­avond om 19.30 uur. In de Veer­tig­da­gen­tijd wordt de kruis­weg gebe­den.

In Haast­recht was er elke zon­dag na de Mis de moge­lijk­heid om samen koffie te drinken in de huis­ka­mer en in Schoon­hoven eens in de maand in het pa­ro­chiehuis ‘De Over­kant’, met vaak grote deelname. We hopen daar­mee weer te kunnen beginnen, als de maat­regelen dit toelaten. Op de woens­dag­mor­gen, markt­dag, is ‘De Over­kant’ open voor een kopje koffie.

Naast deze vie­rin­gen en bij­een­komsten is er een groep “Biddende Moeders”; om de week op de vrij­dag­och­tend na de Mis komen ze samen om te bid­den voor hun kin­de­ren en voor andere intenties. Er is een pa­ro­chie­kring; als de corona maat­regelen goed versoe­peld zijn, komen eens in de maand enkele pa­ro­chi­anen bij iemand thuis samen rond het Woord van God vanuit de lezing van de ko­men­de zon­dag. Er was een lees­groep, die twee keer in de maand op woens­dag­och­tend samen­komt. Daar kan weer mee wor­den be­gon­nen. Er zijn twee neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schappen; zij komen twee maal per week samen voor vie­rin­gen en vor­ming. Er zijn pa­ro­chie­avon­den met diverse on­der­wer­pen (catechese, films e.d.). Het is van belang dat er aan vor­ming gedaan wordt.

Voor kin­de­ren zijn er naast de voor­be­rei­ding op Communie en Vormsel kin­der­clubjes. Ook is er een jon­ge­ren­groep 16plus die regel­ma­tig samen­komt.

We sluiten als pa­ro­chie graag aan bij wat er buiten de pa­ro­chie geor­ga­ni­seerd wordt; we wijzen mensen daarop en facili­te­ren het als dat nodig is.

In Haast­recht is er de Maria­ka­pel, waar men elke dag kan bid­den en een kaarsje kan aans­te­ken. In Schoon­hoven is de kerk vaak over­dag open. Op de weg naar het kerkhof is er een replica van de Lourdesgrot.

Smaak geven aan de wereld

Het is be­lang­rijk om samen kerk te zijn en het licht van Christus uit te dragen en smaak te geven aan de wereld. We zijn immers ge­roe­pen om dit zout van Christus te zijn. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl