link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe datum Ad Limina

Maandag 31 januari t/m zaterdag 5 februari 2022

gepubliceerd: donderdag, 10 juni 2021
Nieuwe datum Ad Limina
(foto: Jean-Pol Grandmont)

De Neder­landse bis­schop­pen hebben van de nuntiatuur een nieuwe datum ont­van­gen voor hun Ad Limina bezoek, dat in eerste instantie in maart 2021 zou plaats­vin­den. Het bezoek aan Rome is in ver­band met de corona­pan­de­mie uit­ge­steld naar maan­dag 31 januari tot en met zater­dag 5 februari 2022.

Corona

De pandemie heeft de plan­ning voor de Ad Limina bezoeken omver gegooid. Bij het eerste bericht over het geplande bezoek in maart, werd er echter al reke­ning mee gehou­den dat het bezoek moge­lijk ver­plaatst zou moeten wor­den.

Ook nu wordt aange­ge­ven dat de nieuwe datum onder voorbehoud is van de ont­wik­ke­lingen in de corona­pan­de­mie. Bij onge­wij­zigde omstan­dig­he­den zal het bezoek echter op de aan­ge­kon­digde datum plaats­vin­den.

Eeuwen­oud gebruik

Bij een Ad Limina brengen de bis­schop­pen een ge­za­men­lijk bezoek aan de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus in Rome en vieren daar de Eucha­ris­tie. De bis­schop­pen spreken tij­dens hun bezoek met paus Fran­cis­cus en met de ver­schil­lende de­par­te­menten van de Romeinse curie. Het laatste Ad Limina bezoek van de Neder­landse bis­schop­pen was in de­cem­ber 2013.

Het is een eeuwen­oud gebruik dat bis­schop­pen de graven van Petrus en Paulus in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vati­caans Concilie wordt dit bezoek door de bis­schop­pen van een Kerk­pro­vin­cie ge­za­men­lijk afgelegd. Gebruike­lijk is het om dit minimaal een keer in de vijf jaar te doen.

Ad Limina 2013

Er is een speciale uitgave in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie over het Ad Limina bezoek van 2013. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl