link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geen versoepelingen met het oog op Pasen

gepubliceerd: donderdag, 25 maart 2021
Geen versoepelingen met het oog op Pasen
(foto: Ramon Mangold)

De Neder­landse bis­schop­pen hebben zich naar aan­lei­ding van de recente pers­con­fe­ren­tie van het demissio­naire kabinet bera­den op de vie­rin­gen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het CIO uit­ge­brachte route­kaart voor de kerken betrokken.

Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmet­tingen en in het licht van de pers­con­fe­ren­tie zien de bis­schop­pen geen ruimte voor ver­soe­pe­ling van de corona­maat­re­ge­len met Pasen.

De Rooms- Katho­lie­ke Kerk hield zich steeds al aan de nu op de route­kaart geïn­tro­du­ceerde lijn voor de situatie ‘zeer erns­tig’ en dat blijft zo. De bis­schop­pen handhaven daarom de maat­regelen en aantallen van het bestaande R.-K. protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ waar­mee zij hun lijn sinds ok­to­ber 2020 voort­zet­ten (dit betekent onder meer geen samenzang, bij voor­keur één cantor en maximaal vier zan­gers en handha­ving van alle overige maat­regelen inzake reserve­ring, hygiëne en het dragen van mondkapjes).

Avondklok vanaf 22.00 uur

De verlen­ging van de avondklok met wijzi­ging van de aan­vangs­tijd naar 22.00 uur betekent dat de aan­vangstij­den van de vie­rin­gen van het Paas­tri­duüm - in het bij­zon­der van de Paas­wake - zodanig wor­den ver­vroegd dat gelo­vi­gen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn, ook als dit betekent dat de Paas­wake daar­mee op een moment begint dat de duisternis nog niet is ingetre­den.

Vier Pasen!

De bis­schop­pen rea­li­se­ren zich dat dit jaar net als vorig jaar de vie­ring van Pasen anders dan anders zal zijn. Zij roepen op om in alle omstan­dig­he­den wel het feest van Pasen te vieren. Ze doen dit onder meer op de speciale web­si­te www.vierpasen.nl die op Aswoens­dag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Goede Week en Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Er is hoop

“De corona­cri­sis is ingrijpend voor ons allen, in de samen­le­ving en in de Kerk. Het vraagt van ons nauw­ge­zet­heid, geduld en veer­kracht. In zijn sterven en verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen. Daar­mee heeft het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt de hoop onder elkaar levend hou­den, op grond van ons geloof en in liefde tot elkaar,” aldus de Neder­landse bis­schop­pen. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl