link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Corona-maatregelen in de Goede Week

gepubliceerd: zaterdag, 20 maart 2021

De sinds 25 maart 2020 gel­dende corona­maat­re­ge­len voor de Wereld­kerk, blijven ook voor de Goede Week en Pasen van 2021 van kracht. Dat heeft de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten op Aswoens­dag, 17 februari, bekendgemaakt.

De con­gre­ga­tie deed dit in een nieuwe notitie met betrek­king tot de vie­ring van de Goede Week 2021. De bis­schop­pen wor­den daarin aange­moe­digd om in gebie­den waar gelo­vi­gen niet of slechts in beperkte mate de Eucha­ris­tie­vie­ring kunnen bijwonen, ervoor te zorgen dat hun vie­rin­gen via sociale en andere media te volgen zijn. Er wordt hen ook gevraagd om hulp­mid­de­len aan te bie­den voor per­soon­lijk gebed en gebed in gezins­ver­band.

Vierpasen.nl

Vierpasen.nl

De Neder­landse bis­schop­pen moe­digen ie­der­een aan om de Veer­tig­da­gen- en Paas­tijd bewust te beleven op de speciale web­si­te www.vierpasen.nl met daarop han­dige links en downloads.

Protocol

Waar de li­tur­gie­vie­ringen wel plaats­vin­den, wordt de bis­schop­pen opgedragen erover te waken dat het uitreiken van de communie, de vredes­groet en andere onder­de­len van de li­tur­gie reke­ning hou­den met de vei­lig­heids­maat­re­ge­len. Dit is in Neder­land gere­geld in het protocol Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter.

De Chrismamis, de vie­ring in de Goede Week waarin de plaat­se­lijke bis­schop de heilige oliën wijdt voor de vormsels, de pries­ter­wij­ding en zie­ken­zal­ving van de zieken, mag uitzon­der­lijk uit­ge­steld wor­den naar een latere datum.

Rkli­tur­gie.nl

De notitie wijst er op, dat de ver­kla­ringen van 25 maart 2020 en van 15 au­gus­tus 2020 nog steeds van kracht zijn. Kijk voor de Neder­landse vertaling van de notitie van Aswoens­dag 17 februari op rkli­tur­gie.nl. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl