link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel

VormselDe voor­be­rei­ding op het ont­van­gen van het sacra­ment van het Vormsel is een traject van drie jaar. De tieners van de pa­ro­chies Schoon­hoven en Haas­trecht berei­den zich voor met de tieners van de zes geloofs­ge­meen­schappen van de pa­ro­chie St.Jan de Doper.

Tieners die naar groep 8 gaan kunnen zich aanmel­den

In sep­tem­ber start een nieuwe groep met het vor­mings­tra­ject. In dit traject starten we de zoek­tocht met de jon­ge­ren hoe het is om leer­ling van Jezus te zijn en helpen we ze bij hun geloofs­ont­wik­ke­ling. Dit doen we aan de hand van catechese en diverse andere ac­ti­vi­teiten. Op dins­dag 23 au­gus­tus is er een in­for­ma­tie- en kennis­ma­kings­avond voor zowel de ouders/ver­zor­gers als de tieners. De ouders zullen de laatste in­for­ma­tie over het traject krijgen terwijl de tieners alvast met elkaar kunnen kennis­ma­ken. U bent van harte welkom om 19.30 uur in de Antonius­zaal in Gouda (Aalberse­plein 2). De avond zal rond 20.30 uur ein­digen.

Naïn

Naïn is de naam van het eerste jaar van het Vormsel­tra­ject.
Hierbij de tijdlijn voor school­jaar 2022 - 2023:

Naïn - het eerste jaar van het Vormseltraject

Sacra­ment

Het tweede van de zeven sacra­menten is het Vormsel. De vor­me­ling wordt door de bis­schop gezalfd met olie. Daar­mee wordt het doopsel voltooid en de opname in de kerk beves­tigd.

De olie voor het Vormsel heet het Chrisma. Deze olie wordt door de bis­schop gewijd tij­dens de zo­ge­naamde Chrisma-mis, de H. Mis die in het bisdom gevierd wordt aan de voor­avond van Witte Donder­dag.
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl