link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochie-activiteiten

De pa­ro­chie is een levende ge­meen­schap van gelo­vi­gen. Het is nodig om als leer­ling van de Heer je geloof te ver­die­pen. De pa­ro­chie or­ga­ni­seert daarvoor een aantal ac­ti­vi­teiten. Ook sluit de pa­ro­chie aan bij wat nieuwe bewe­gingen kunnen bie­den. Hier­on­der wor­den een aantal ac­ti­vi­teiten genoemd die in de pa­ro­chie plaats vin­den. Men kan in­for­ma­tie inwinnen bij de genoemde persoon en zich altijd aan­slui­ten.

Pa­ro­chie­kring

ParochiekringEens in de maand komen een aantal pa­ro­chi­anen bij elkaar, bij een van de deel­ne­mers thuis, om samen te lezen uit de bijbel volgens het principe van ‘Lectio Divina’ en om hierover met elkaar te spreken. Zo kunnen we Christus ont­moe­ten door het lezen uit de heilige schrift.

In­for­ma­tie: Stefan en Corina Huls­bosch,
huls­bosch-dam@xs4all.nl

Lees verder...

Lees­groep

Leesgroep

In onze pa­ro­chie bestaat al enige jaren een lees­groep.

De deel­ne­mers lezen twee maal per maand uit een katho­liek do­cu­ment of boek. Dit gebeurt na de Eucha­ris­tie en de Lauden op woens­dag­och­tend. Momenteel wordt gelezen uit de cate­chis­mus.

Ieder die in­te­res­se heeft, is van harte welkom.

In­for­ma­tie via het se­cre­ta­riaat.

Lees verder...

Biddende Moeders (Mothers Prayers)

Mothers Prayers - Biddende MoedersWe willen moe­ders in de pa­ro­chies graag uit­no­di­gen om met elkaar voor onze kin­de­ren en klein­kin­de­ren te bid­den en ook voor de kin­de­ren waar niet voor gebe­den wordt. ‘Biddende Moeders’ is in Engeland in 1995 ontstaan en heeft zich snel over de wereld verspreid. Er zijn inmiddels duizen­den groepen over heel de wereld. Om de 2 weken komen, in Haas­trecht op vrij­dag na de eucha­ris­tie­vie­ring en lau­den, de bid­dende moe­ders bijeen.

In­for­ma­tie: Monique Stouthart, (0182) 35 73 74,
mstouthart@kerkmail.nl

Lees verder...

Neo­ca­te­chu­me­nale Weg

Van tijd tot tijd wor­den er catechese-avon­den gegeven door cate­chisten van de neo-catechumenale weg. Deze catechese heeft als doel te komen tot een (her)ontdek­king van het ont­van­gen doopsel. Vanuit deze avon­den hebben we een vie­ring van het Woord op dins­dag- en/of woens­dag­avond (om ca 20.30 uur) en op zater­dag­avond om ca 20.30 uur een Eucha­ris­tie

 

Neocatechumenale Weg

In­for­ma­tie via het se­cre­ta­riaat.

Lees verder...
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl