link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doneren

Doneren

De pa­ro­chie en de kerk hebben een bij­zon­dere plaats in het leven van vele mensen. Bij­zon­dere vie­rin­gen zoals een doopsel, een huwe­lijk of een uit­vaart maken een onuitwis­ba­re indruk. Maar ook buiten het kerk­ge­bouw vindt het pas­to­raat plaats.

Met uw kerkbijdrage onder­steunt u al deze ac­ti­vi­teiten en helpt u om het kerk­ge­bouw te behou­den en het pas­to­raat te waar­bor­gen. Jaar­lijks neemt de pa­ro­chie deel aan de actie Kerk­ba­lans. Dat is een lan­de­lijke actie die steeds in januari wordt gehou­den en die gedragen wordt door ver­schil­lende kerk­ge­noot­schappen in Neder­land. U ziet jaar­lijks het fol­der­ma­te­riaal in uw kerk en uw brievenbus. De opbrengsten zijn voor uw eigen pa­ro­chie, maar het pro­mo­tie­ma­te­riaal is alge­meen. Velen van u nemen deel aan deze actie gezinsbijdrage of kerkbijdrage.

Na­tuur­lijk kunt u ook inci­denteel doneren. Mis­schien bent u vergeten om een bijdrage te geven toen uw kindje werd gedoopt (we hebben hier­voor geen vast­ge­stelde bedragen zoals bij­voor­beeld wel bij een huwe­lijk). U kunt dan altijd nog een bedrag overmaken.

Geven aan de kerk wordt gezien als geven aan een goed doel. De kerk is daarom een ANBI (Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling). Dat betekent dat een gift in aanmer­king komt voor belas­tingaftrek. Dat geldt voor giften boven de 1 procent en tot 10 procent van het eigen bruto inkomen.

Perio­dieke gift
Voor degenen die trouw ieder jaar een bijdrage geven, (van € 100,- of meer) is er middels een perio­dieke schen­kingsakte de moge­lijk­heid om het gehele bedrag van de belas­ting af te trekken. For­mu­lie­ren kunt u aan­vra­gen bij de pa­ro­chie.

Nalaten aan de kerk

U kunt in uw testa­ment ook de pa­ro­chie gedenken met een legaat of een erf­stel­ling. Dit kan alleen via een nota­ris. De pa­ro­chie hoeft over dit nalaten­schap geen belas­ting te betalen.

Bankreke­ning­num­mers Haas­trecht

Actie Kerk­ba­lans IBAN reke­ning­num­mer: NL44 RABO 0118 5024 17
t.n.v. Kerk­ba­lans H. Barnabas­paro­chie Haas­trecht

Misin­tenties e.d. IBAN reke­ning­num­mer: NL71 RABO 0361 4102 04
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur H. Barnabas­paro­chie Haas­trecht

Res­tau­ra­tie­fonds IBAN reke­ning­num­mer: NL10 RABO 0191 9790 74
t.n.v. R.K. kerk H. Barnabas Haas­trecht

Bankreke­ning­num­mers Schoon­hoven

Actie Kerk­ba­lans IBAN reke­ning­num­mer: NL79 INGB 0001 4600 00
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur afd. Gezinsbijdrage Schoon­hoven

Alge­meen IBAN reke­ning­num­mer: NL10 INGB 0000 1138 15
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur H. Bar­tho­lo­meus­paro­chie Schoon­hoven

Res­tau­ra­tie­fonds IBAN reke­ning­num­mer: NL97 RABO 0305 4888 48
t.n.v. R.K. Pa­ro­chie H. Bar­tho­lo­meus

Kerkbehoud

Momenteel lopen een aantal acties voor het in stand hou­den van de Kerk­ge­bouwen. Lees er meer over op de speciale Res­tau­ra­tie-pagina:

Parochiële Caritas In­stel­ling

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De pa­ro­chies hebben ge­za­men­lijk een Parochiële Caritas In­stel­ling PCI. Deze biedt fi­nan­ciële steun in in­di­vi­duele gevallen van nood. Wilt u de PCI steunen, maak dan uw bijdrage over naar:

Iban reke­ning­num­mer: NL48 RABO 0133 2559 48
t.n.v. P.C.I. Haas­trecht - Schoon­hoven o.v.v. GIFT 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl