link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het parochiebestuur

Het parochiebestuur

Het kerk­bestuur zorgt voor de mate­rië­le belangen van de paro­chie, werkt voor­waar­den­scheppend voor ie­der­een die taken binnen de pa­ro­chie vervult én denkt mee bij het vervullen van die taken. Dit moet lei­den tot een vitale geloofs­ge­meen­schap die beschikt over de voor haar voort­bestaan nood­zake­lijke midde­len. Deze fi­nan­ciën komen uit de opbrengst van allerlei giften en uit collec­tes en misstipendia.

Samen­wer­kende pa­ro­chies

Al vele jaren werken de pa­ro­chies St. Barnabas van Haas­trecht en St. Bar­tho­lo­meus van Schoon­hoven samen. Op diverse gebie­den wordt samen­ge­werkt en een aantal dezelfde mensen komen voor in de beide kerk­besturen.

Haas­trecht

naam functie
Pastoor D. Van Klaveren
voor­zit­ter
Dhr. Frank Marcus
vicevoor­zit­ter
Dhr. Jos Dorresteijn
se­cre­ta­ris
Dhr. Marco Hogerwerf
pen­ning­mees­ter
Dhr. Peter Penne­kamp
lid
Mw. Astrid van de Valk
lid
Dhr. Gerhard Wortelboer lid

Neem contact op via info@barnabas­paro­chie.nl

Schoon­hoven

naam functie
Pastoor D. van Klaveren
voor­zit­ter
Dhr. Frank Marcus
vicevoor­zit­ter
Dhr. Jos Dorresteijn
se­cre­ta­ris
Dhr. Sjaak Oosterlaken
Penning­mees­ter
Dhr. Peter Penne­kamp
lid
Mw. Astrid van de Valk lid
Dhr. Gerhard Wortelboer lid

Neem contact op via info@bartholomeus­paro­chie.nl 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl