link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

ANBI status

De r.k. pa­ro­chie St. Barnabas te Haas­trecht en de r.k. pa­ro­chie H. Bar­tho­lo­meus te Schoon­hoven zijn geloofs­ge­meen­schappen die behoren tot de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land. De pa­ro­chies zijn een onder­deel van het Bisdom Rotter­dam.

De Rooms Katho­lie­ke Kerk heeft van de Belas­ting­dienst een ANBI groepsbeschik­king ont­van­gen. Dat wil zeggen dat de afzon­der­lijke pa­ro­chies en andere in­stel­lingen die tot de Rooms Katho­lie­ke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepas­sing op de pa­ro­chie St. Barnabas te Haas­trecht en de pa­ro­chie H. Bar­tho­lo­meus te Schoon­hoven.

Voor een ANBI geldt een publi­ca­tiever­plich­ting met betrek­king tot in­for­ma­tie die van belang is voor tran­spa­ran­tie en verantwoor­ding in de filantropische sector.

Inter Parochiële Caritas In­stel­ling (IPCI)

Parochiële Caritas Instelling (PCI)De pa­ro­chies hebben ge­za­men­lijk een Parochiële Caritas In­stel­ling PCI. Deze biedt fi­nan­ciële steun in in­di­vi­duele gevallen van nood en heeft een eigen ANBI registratie. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl