link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ofschoon de tijd van waarne­ming van het pastoor­schap maar kort is (van half juli tot half sep­tem­ber) wil ik mij toch graag even voor­stel­len.

Vieringen

Zaterdag
17.30 uur Schoonhoven
19.00 uur Haastrecht
20.30 uur Schoonhoven (met liederen van de neokate­chu­me­nale weg)

Zondag
09.30 uur Schoonhoven
11.00 uur Haastrecht

Woensdag
09.30 uur Schoonhoven

Vrijdag
09.00 uur HaastrechtJongste Parochieblad
Parochieblad 15 september 2021
15 september 2021

eerdere edities
Uitnodiging Kinderclub
Vrijdag 24 september - 16.00 uur - De Overkant Schoonhoven
gepubliceerd: donderdag, 16 september 2021
We gaan ver­der met een kin­der­club in de pa­ro­chie. Deze is speciaal voor kin­de­ren uit groep 3 t/m groep 6. Het doel is om kin­de­ren (meer) ver­trouwd te maken met de verhalen uit de bijbel en zo samen te kunnen groeien in geloof.
Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode
gepubliceerd: woensdag, 15 september 2021
Op dins­dag 7 sep­tem­ber ont­vingen de Neder­landse bis­schop­pen de do­cu­menten ter voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk: communie, par­ti­ci­pa­tie, missie’ (2023). Het Voor­be­rei­dings­do­cu­ment en het Vademecum wer­den direct ook online ge­pu­bli­ceerd op de Vati­caanse web­si­te synod.va.
Pastoor benoemd
Mededeling van het bestuur
gepubliceerd: zondag, 12 september 2021
Enige tijd gele­den is pastoor Van der Mee een nieuwe zen­ding in het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den gaan vervullen. Toen is door bis­schop Van den Hende op tij­de­lijke basis pater Thomassen in uw pa­ro­chies aan­ge­steld. Nu is het moment daar dat de naam van uw nieuwe pastoor voor uw pa­ro­chies bekend kan wor­den gemaakt.
Dankwoord pater Thomassen
gepubliceerd: zondag, 12 september 2021
Twee maan­den waar­ne­mend pastoor van de Bar­tho­lo­meus- en Barnabas­paro­chie. Een van de eerste taken van een (waar­ne­mend) pastoor is om het pa­ro­chie­bestuur voor te zitten en daar zijn verant­woor­de­lijk­heid als lei­der van de pa­ro­chie gestalte te geven. Bij mijn komst werd er net een nieuw bestuur ingericht, dat de ko­men­de tijd ook nog ver­dere aan­vul­ling behoeft.
Pastoor Van Klaveren - Gewoon katholiek
Even voorstellen...
gepubliceerd: zondag, 12 september 2021
Na een lange of zelfs heel lange tijd heeft pastoor van der Mee afscheid geno­men van uw pa­ro­chies. En nu treed ik aan als uw nieuwe pastoor. Zo lijkt alles gewoon door te gaan. En dat is voor heel wat dingen ook inder­daad het geval! Maar niet voor alles... Eerst maar even ver­tellen wie ik ben.
Bestuursleden stellen zich voor
gepubliceerd: zondag, 12 september 2021
In het pa­ro­chie­blad stellen de be­stuurs­le­den zich voor. Een aangename kennis­ma­king met de beleidsmakers van de pa­ro­chie.
Kiezen voor duurzame levensstijl Video
Wereldgebedsdag voor de Schepping - 1 september
gepubliceerd: donderdag, 2 september 2021
In de video van paus Fran­cis­cus met gebe­den voor de maand sep­tem­ber, spreekt de paus over de keuze voor een duurzame leef­stijl in navol­ging van veel jon­ge­ren. Hij prijst hun moed om projecten te onder­ne­men voor milieu- en sociale ver­be­te­ring, want die twee gaan samen zegt de paus.
Maria ter Weghe
Maandag 18 oktober - 19.30 uur - Haastrecht
gepubliceerd: woensdag, 1 september 2021
Het jaar­lijkse feest van Maria van Haast­recht wordt gevierd op maan­dag 18 ok­to­ber 2021. Dit jaar zal Mgr. Jan Hendriks, bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, de hoofd­cele­brant zijn van de plech­tige H. Mis die begint om 19.30 uur.
Interkerkelijke avond bij vertrek pastoor Van der Mee
Woensdag 15 september - 20.00 uur - Kerk ‘De Hoeksteen’
gepubliceerd: dinsdag, 31 augustus 2021
Op woens­dag 15 sep­tem­ber om 20.00 uur in de kerk ‘De Hoeksteen’ te Schoon­hoven ver­zorgt pries­ter Pouw uit Utrecht een lezing over het alge­meen pries­ter­schap van de gelo­vi­gen, zoals dat naar voren komt bij Luther.
Mededelingen van het parochiebestuur
gepubliceerd: maandag, 23 augustus 2021
U merkt hope­lijk dat na de aan­kon­di­ging van het vertrek van Pastoor Van der Mee volop gewerkt wordt aan de toe­komst van onze pa­ro­chies.


woensdag, 18 augustus 2021Paus bij Internationaal Eucharistisch Congres
vrijdag, 13 augustus 2021Nieuwe bestuursleden voor beide parochies
vrijdag, 6 augustus 2021opGROEIsymposium 2021
vrijdag, 23 juli 2021Fietsbedevaart naar Brielle
donderdag, 22 juli 2021Welkom aan pater Thomassen
maandag, 19 juli 2021WJD@Home
dinsdag, 13 juli 2021Werelddag van grootouders en ouderen Video
donderdag, 8 juli 2021Vertrekkend en komend (waarnemend) pastoor
donderdag, 8 juli 2021Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping
vrijdag, 2 juli 2021Neocatechumenale Weg in Schoonhoven
vrijdag, 2 juli 2021Situatieschets
vrijdag, 2 juli 2021Nalatenschap kardinaal Simonis Video
donderdag, 1 juli 2021Documentaire over Lourdes Video
woensdag, 30 juni 2021Nationale bedevaart Brielle via livestream Fotoreportage
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
maandag, 21 juni 2021Jubilarissen gehuldigd Fotoreportage
zondag, 20 juni 2021Pastoor van der Mee verlaat onze beide parochies
zondag, 13 juni 2021KISI Familiemusical - Ruth Video
donderdag, 10 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
dinsdag, 8 juni 2021Nederlandse vertaling encycliek Fratelli tutti

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl