link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ofschoon de tijd van waarne­ming van het pastoor­schap maar kort is (van half juli tot half sep­tem­ber) wil ik mij toch graag even voor­stel­len.

Vieringen

Zaterdag
17.30 uur Schoonhoven
19.00 uur Haastrecht
20.30 uur Schoonhoven (met liederen van de neokate­chu­me­nale weg)

Zondag
09.30 uur Schoonhoven
11.00 uur Haastrecht

Woensdag
09.30 uur Schoonhoven

Vrijdag
09.00 uur HaastrechtJongste Parochieblad
Parochieblad 1 juli 2021
1 juli 2021

eerdere edities
Fietsbedevaart naar Brielle
gepubliceerd: vrijdag, 23 juli 2021
Dit jaren vieren de dominicanen we­reld­wijd dat de stichter van hun Orde der Predikers Sint Dominicus (±1170-1221) 800 jaar gele­den is overle­den. Ter gelegen­heid van dit jubileum­jaar or­ga­ni­se­ren de broe­ders dominicanen in Rotter­dam een fiets­bede­vaart. En wel op zon­dag 8 au­gus­tus, de feest­dag in de katho­lie­ke kerk waarop elk jaar Dominicus wordt her­dacht.
Welkom aan pater Thomassen
gepubliceerd: donderdag, 22 juli 2021
Pater Thomassen van het klooster van de Passionisten in Haast­recht zal de ko­men­de twee maan­den de - tij­de­lijke - op­vol­ger van pastoor van der Mee zijn. Wij zijn pater Thomassen dank­baar voor deze beschik­baar­heid. Zo kunnen in eerste instantie de vaste Eucha­ris­tie­vie­ringen, zowel in het weekend als door de week, doorgang vin­den.
WJD@Home
Weekend 14 t/m 16 januari 2022 - Ameland
gepubliceerd: maandag, 19 juli 2021
Nu er weer meer kan en mag in de samen­le­ving als het gaat om corona, komt er ook weer per­spec­tief op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD). Het vooruit­zicht om de Wereld­jon­ge­ren­da­gen samen te vieren ziet er posi­tief uit. De inter­na­tio­nale WJD zijn een jaar opgeschoven en vin­den in 2023 plaats in Portugal. Maar daarvóór is er ook al heel wat te beleven.
Werelddag van grootouders en ouderen Video
Zondag 25 juli
gepubliceerd: dinsdag, 13 juli 2021
In dit jaar, waarin er bij­zon­dere aan­dacht is voor Sint-Jozef en het gezin, heeft paus Fran­cis­cus ook aan opa’s en oma’s gedacht. Hij heeft er zelfs een nieuwe gebeds­dag voor in het leven ge­roe­pen. Voor­taan is de vierde zon­dag van juli ‘Wereld­dag van groot­ou­ders en ouderen’.
Vertrekkend en komend (waarnemend) pastoor
gepubliceerd: donderdag, 8 juli 2021
In het weekend van 3 en 4 juli heeft pastoor Van der Mee afscheid geno­men. Zater­dag­avond 3 juli was er een een­vou­dige vie­ring. Na deze avondmis werd de pastoor toe­ge­spro­ken door dhr. Gerhard Wortelboer. Hij heeft de pastoor zien komen als een jongeman van 27 jaar.
Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping
Van woensdag 1 september t/m maandag 4 oktober
gepubliceerd: donderdag, 8 juli 2021
Ieder jaar wordt tussen 1 sep­tem­ber en 4 ok­to­ber de Periode van de Schep­ping gehou­den. In deze periode wordt in de kerken extra aan­dacht gevraagd voor de zorg voor de Schep­ping. In samen­wer­king met het Belgische Ecokerk, brengt de Laudato si’ werk­groep Neder­land ook dit jaar weer ma­te­ri­aal hier­voor uit.
Neocatechumenale Weg in Schoonhoven
Al 26 jaar
gepubliceerd: vrijdag, 2 juli 2021
Bijna 26 jaar gele­den ben ik bena­derd door een missie­ge­zin uit Spanje van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg (NCW). Zij kwamen bij mij op bezoek en ver­tel­den hun erva­ring, hoe het ging in hun huwe­lijk en hun strijd, met hun kin­de­ren en de opvoe­ding in deze tijd en in hun pa­ro­chie aldaar.
Situatieschets
Van onze beide parochies per 1 juli 2021
gepubliceerd: vrijdag, 2 juli 2021
De pa­ro­chie St. Barnabas en de pa­ro­chie H. Bar­tho­lo­meus zijn twee kleine samen­wer­kende pa­ro­chies in de Krimpener­waard en een stukje Al­blas­ser­waard, met een kerk in Haast­recht en een kerk in Schoon­hoven. Wij willen ons laten in­spi­re­ren door het Evan­ge­lie, waaruit ons katho­lie­ke geloof ont­staat.
Nalatenschap kardinaal Simonis Video
Video op Katholiekleven.nl
gepubliceerd: vrijdag, 2 juli 2021
In sep­tem­ber 2020 overleed kar­di­naal Simonis. Bij­zon­dere voorwerpen uit zijn nalaten­schap zijn nu onder­ge­bracht in Museum Catha­rij­neconvent. Pia Verhoeven is erf­goedspecialist van dat museum. Zij ver­telt in een video op katho­liek­le­ven.nl over de staf die kar­di­naal Simonis op 39-jarige leef­tijd ont­ving bij zijn bis­schops­wij­ding in Rotter­dam, over zijn mijter en over de ring die hij ont­ving in Rome toen hij als aarts­bis­schop van Utrecht kar­di­naal werd in 1985.
Documentaire over Lourdes Video
gepubliceerd: donderdag, 1 juli 2021
Een do­cu­mentaire over Maria­bede­vaarts­plaats Lourdes is vanaf 24 juni 2021 te zien in filmtheaters door het land. De in­druk­wek­kende do­cu­mentaire ont­vangt inter­na­tio­naal lovende com­mentaren en is zeker de moeite waard.


woensdag, 30 juni 2021Nationale bedevaart Brielle via livestream Fotoreportage
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
maandag, 21 juni 2021Jubilarissen gehuldigd Fotoreportage
zondag, 20 juni 2021Pastoor van der Mee verlaat onze beide parochies
zondag, 13 juni 2021KISI Familiemusical - Ruth Video
donderdag, 10 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
dinsdag, 8 juni 2021Nederlandse vertaling encycliek Fratelli tutti
donderdag, 3 juni 2021Nationale bedevaart Brielle Video
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
woensdag, 2 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
vrijdag, 28 mei 2021Drie fases naar bisschoppensynode 2023 Video
dinsdag, 11 mei 2021Pausboodschap Wereldcommunicatiedag
maandag, 10 mei 2021Creƫer je eigen Mariatuin
zondag, 9 mei 2021Alternatieve Pinksternoveen
donderdag, 6 mei 2021Geen grote versoepeling met Pinksteren voorzien
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
donderdag, 22 april 2021Heilige Jozef Video
maandag, 12 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
maandag, 12 april 2021Webinar - Opvoeden in het digitale tijdperk
maandag, 29 maart 2021Kaart voor de Goede Week en Pasen Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl